فکر وخواسته هات روبگو

فکر میکنی آدم معمولی هستی فکر میکنی کارات معمولی وبیهوده است میخوای چیکار کنی یا چیکار میخواستی بکنی فکر وافکارت رو بگو آرزوهات رو بگو

 

حتما حرفت رو بگو در بخش نظرات

/ 0 نظر / 33 بازدید